Mille poolest erineb magnetiline moment ja magnetiline dipool?


Vastus 1:

Mostoftheforcefieldslikegravity,electricfieldormagneticfieldhaveasourcedistributionlikemass,chargeandcurrentsrespectivelythatgivesrisetothefield.Thepotentialofsuchfieldsdecreaseslike1rasonegoesawayfromanidealizedinfinitesimalsource.Most of the force fields like gravity, electric field or magnetic field have a source distribution like mass, charge and currents respectively that gives rise to the field. The potential of such fields decreases like \frac{1}{r} as one goes away from an idealized infinitesimal source.

1r \frac{1}{r}

Monopole:Thegravitationalpotentialofaplanet,farawayfromtheplanetcanbethoughtofasthatofapointmass,thispotentialthatfallsofflike1r,isknownasamonopolepotential.Monopole: The gravitational potential of a planet, far away from the planet can be thought of as that of a point mass, this potential that falls off like \frac{1}{r} , is known as a monopole potential.

Dipole:Whentherearetwoequalandoppositeelectricchargesclosetogether,atafarawaypointtheeffectofthenetchargeisnegligiblesothemonopoletermofthischargedistributioniszero.Theelectricpotentialofsuchachargedistributionissaidtobewellapproximatedbyadipoletermwholepotentialhasdistancedependenceof1r2Dipole: When there are two equal and opposite electric charges close together, at a far away point the effect of the net charge is negligible so the monopole term of this charge distribution is zero. The electric potential of such a charge distribution is said to be well approximated by a dipole term whole potential has distance dependence of \frac{1}{r^2}

Multipoles:Forarealisticsourcedistributions,thefarfieldpotentialcanbeexpandedtohavetermsofallpossiblepowers1rl,eachtermknownasamultipoleterm.Thequadrupoletermhasdistancedependenceof[math]1r3[/math]andacoefficientthatdependsonthesourcedistribution,whichiscalledthecorrespondingmultipolemoment.Multipoles: For a realistic source distributions, the far field potential can be expanded to have terms of all possible powers \frac{1}{r^l} , each term known as a multipole term. The quadrupole term has distance dependence of [math] \frac{1}{r^3} [/math] and a coefficient that depends on the source distribution, which is called the corresponding multipole moment.

1r \frac{1}{r}

Sonowcomingbacktoyourquestion,foranyrealcurrentdistribution,themagneticpotentialfarawayfromthecurrentshasnumberofmultipoleterms(otherthanthemonopoleterm,whichisalwayszeroforthemagneticfield).Howeverwhenthecurrentisjustcontainedinoneclosedloopthenthedipoletermisthedominentone.Hencemagneticfieldstrengthsareoftenmeasuredintermsoftheirdipolemoments.Howeverdonotethateverymultipoletermcorrespondsonlytoanidealisedsourcedistribution.Theidealisedcurrentloopwithareaaandcurrent[math]I[/math]issaidtohavethedipolemoment[math]Ia[/math]andinthelimitthatthecurrentgoestoinfinityandareagoestozero,insuchawaythat[math]Ia[/math]remainsfinite,thecurrentdistributioniscalledamagneticdipole.So now coming back to your question, for any real current distribution, the magnetic potential far away from the currents has number of multipole terms (other than the monopole term, which is always zero for the magnetic field). However when the current is just contained in one closed loop then the dipole term is the dominent one. Hence magnetic field strengths are often measured in terms of their dipole moments. However do note that every multipole term corresponds only to an idealised source distribution. The idealised current loop with area a and current [math] I [/math] is said to have the dipole moment [math] I a [/math] and in the limit that the current goes to infinity and area goes to zero, in such a way that [math] Ia [/math] remains finite, the current distribution is called a magnetic dipole.

Dipool: kui üksteise lähedal asuvad kaks võrdset ja vastassuunalist elektrilaengut, on netolaengu mõju kaugemas kohas tühine, nii et selle laengu jaotuse monopoolne aeg on null. Väidetakse, et sellise laengujaotuse elektripotentsiaal on dipooliga hästi ligilähedane, kuna kogu potentsiaal sõltub vahemaast

1r2 \frac{1}{r^2}

Mitmepoolsed: realistliku allikajaotuse korral saab kaugema välja potentsiaali laiendada nii, et sellel oleks kõigi võimalike jõudude tingimused

1rl \frac{1}{r^l}

,eachtermknownasamultipoleterm.Thequadrupoletermhasdistancedependenceof1r3andacoefficientthatdependsonthesourcedistribution,whichiscalledthecorrespondingmultipolemoment., each term known as a multipole term. The quadrupole term has distance dependence of \frac{1}{r^3} and a coefficient that depends on the source distribution, which is called the corresponding multipole moment.

Ref: mitmepooluselised hetked - USU füüsika

Tulles nüüd tagasi oma küsimuse juurde, on reaalse voolujaotuse korral vooludest kaugel asuval magnetpotentsiaalil mitu multipolaarset terminit (peale monopooltermi, mis magnetvälja puhul on alati null). Kui aga vool on lihtsalt ühes suletud ahelas, on domineeriv dipooltermin. Seetõttu mõõdetakse magnetvälja tugevust sageli nende dipoolmomentide järgi. Kuid pange tähele, et iga mitmepooluseline termin vastab ainult idealiseeritud allika jaotusele. Idealiseeritud vooluahel pindalaga

a a

andcurrentIissaidtohavethedipolemoment[math]Ia[/math]andinthelimitthatthecurrentgoestoinfinityandareagoestozero,insuchawaythat[math]Ia[/math]remainsfinite,thecurrentdistributioniscalledamagneticdipole. and current I is said to have the dipole moment [math] I a [/math] and in the limit that the current goes to infinity and area goes to zero, in such a way that [math] Ia [/math] remains finite, the current distribution is called a magnetic dipole.

Ma mäletan, et see magnetilise dipooli määratlus, mida enamus tavaõpikutes kasutab, on kuskil tehniliste raskustega, kuid ma ei mäleta, kus probleem täpselt on.


Vastus 2:

Nii elektri kui ka magnetiliste ainete füüsika põhineb sellel, kuidas me neid omadusi oma tehnoloogiates kasutame. Need on ühendatud ja kalibreeritud elektromagnetiliseks spektriks, kuid see on väga piiratud osa elektromagnetiliste vibratsioonide lõpmatust ulatusest. Inimese teadvusel on universumi elektromagnetilises töös lõpmatu potentsiaal, kuid vibratsioon on palju peenem kui meie töötlemata EM-spekter.

Füüsika ei suuda magnetikat tajuda, kuna see on universumi elujõu jaoks põhiline. Maakera magnetilised poolused on 2003. aastal ümber joondatud, et valmistuda 2012. aastal alanud uueks DNA DNA magnetiliseks joondamiseks.

Parim, mida rauamagnetitega mängides tunnen, on see, et on olemas tõmbejõud, mis näib põhinevat vastupidisel seadusel, nii et lõplik meelitamine muutub sidemeks. Tõrjutustunne töötab ruutude seadusest lähtuvalt ega saa kunagi omavahel seostuda. Nende kahe jõu vahel on monopoolne moment, millel pole tervet mõistust määratletud. Tahke, lameda ümmarguse magneti keskel on väike ala, mis tõrjub, nii et kaks magnetit, mis on selle punkti kohal üksteisega seotud, lendavad üksteisest lahku. [vaata YouTube'is magneti eksperimenti]

Magnetiline dipool on meie arusaam põhjast ja lõunast või positiivsest ja negatiivsest. Seda tüüpi mõtlemine erineb poolustest, mis üksteist köidavad. Selles on paradoks, et sarnased materjalid, näiteks raud, seovad omavahel magnetilist külgetõmmet.

Teadvusmaailmas toimub kirjavahetus tunnete järgi. Nad reisivad emotsionaalse energia üksustel, mis on erineva suurusega, kuna ruumis liikuvad meeldimised meeldivad ja mitte. Magnetikat võib vaadelda kui naise ilu ja sarmi, mis meelitab meessoost jõudu ja elujõudu. Mehe soov on kolida tema sisse ja anda oma energiat. Hetke side loob uue elu ja meessoov nõrgeneb ja taandub.

Dipooli, mis on magneti põhja / lõuna telg, ja magnetilise momendi erinevus on materjali tiheduse suhtes. Raudmagneti puhul oleks see hetk, kui kaks magnetit kokku tulevad.