Mis vahe on seltsingufirmal ja pvt-l? ltd ettevõte?


Vastus 1:

Partnerlust valitseb „India partnerlusseadus, 1932” ja selle alusel koostatud erinevad eeskirjad, samal ajal kui äriühingud on ülimuslikud „1956. aasta äriühingute seaduses” ja piiratud vastutusega seltsingud on ülimuslikud „2008. aasta piiratud vastutusega ühingu seaduses” ja seal pakutavates eri reeglites. all. Lubage mul teile osaühingu eel- ja vastuargumentidena selgus teha seltsingufirmade kohta.

Plussid-

Eristatav üksus

Seltsingud ei ole eraldiseisev juriidiline isik, samas kui osaühing on 1956. aasta äriühingute seaduse alusel eraldi juriidiline isik ja LLP on eraldi juriidiline isik vastavalt 2008. aasta usaldusühingu seadusele.

Alaline pärimine

Seltsingühingutel ei ole igavest pärimist, kuna see sõltub partnerite tahtest, samal ajal kui osaühingul on püsiv pärimine ja liikmed võivad tulla ja minna ning elukestva õppe programmis on ka püsiv pärimine ja partnerid võivad tulla ja minna.

Harilik pitser

Partnerluses puudub ühise pitseri kontseptsioon

See tähistab ettevõtte allkirja ja igal ettevõttel on oma ühine pitsat

See tähistab allkirja ja elukestval õppeprogrammil võib olla lepingu tingimustest sõltuvalt oma ühine pitsat

Kohtumenetlus

Ainult registreeritud seltsing saab kolmanda isiku kohtusse kaevata, samas kui ettevõte ja LLP on juriidiline isik, kes saab kohtusse kaevata.

Välisosalus

Välisriikide kodanikud ei saa Indias partnerlusettevõtet moodustada, samas kui välisriikide kodanikud võivad olla ettevõtte liikmed ja elukestva õppe partnerid.

Liikmete arv

Minimaalselt 2 ja maksimaalselt 20 võivad olla ainult osaühingust, samas kui osaühingus võib olla osaühingus 2–50 liiget ja aktsiaseltsi korral vähemalt 7 liiget ning elukestva õppe programmis peab olema vähemalt 2 liiget partneritele ja maksimaalne partnerite arv ei ole piiratud.

Vara omandiõigus

Partneritel on kogu seltsingühingule kuuluv vara ühisomandis, kuid liikmetest sõltumatus ettevõttes on vara omandiõigus ja partneritest sõltumatule elukestvale õppeprogrammile kuulub vara.

Partnerite / juhtivpartnerite / direktorite õigused / kohustused / kohustused

Partnerite õigusi / kohustusi / kohustusi reguleerib seltsinguühingu partnerlusleping, samal ajal kui direktorite õigusi / kohustusi / kohustusi reguleerib AOA ja aktsionäride või direktorite otsused ettevõttes ning elukestva õppe õiguste / partnerite kohustused mida reguleerib elukestva õppe programm.

Partnerite / liikmete vastutus

Piiramatu Partnerid vastutavad teiste partnerite tegevuse eest solidaarselt ja ühing ning vastutus laieneb nende isiklikule varale, üldiselt aga piiratud osaga, mis tuleb tasuda iga aktsia eest.

Piiratud ulatuses, mis on nende panus elukestvasse õppesse, välja arvatud tahtliku pettuse või partneri tegevusetuse või süüteo toimepanemise korral.

Maksukohustus

Partnerlusühingu puhul maksustatakse seltsingu tulu kindlasummalise määraga 30%, millele lisandub haridustasu, kui ettevõtte tulu maksustatakse vastavalt kindla maksumääraga 30% pluss lisatasu. ning elukestva õppe tulu maksustatakse kindla määraga 30%, millele lisandub vastavalt vajadusele haridustasu.

Esindaja / esindaja suhe

Partnerid on ettevõtte ja teiste partnerite esindajad, direktorid aga ettevõtte esindajad, mitte liikmed ja Partnerid tegutsevad elukestva õppe programmi, mitte teiste partnerite esindajatena.

Õiguste üleandmine / pärimine

Partnerluses ei ole õigused loovutatavad. Surma korral saab seaduslik pärija aktsia rahalise väärtuse, samas kui ettevõtte omand on kergesti võõrandatav ning elukestva õppe programmis reguleerivad võõrandamisega seotud eeskirjad elukestva õppe lepingut.

Aktsia / partnerlusõiguse üleminek surma korral

Partnerfirmas on elukaaslase surma korral seaduslikel pärijatel õigus saada kapitali sissemakse + osa akumuleeritud kasumist, kui see on olemas. Juriidilistest pärijatest ei saa osanikke.

Ettevõtte liikme surma korral antakse aktsiad üle seaduslikele pärijatele.

Elukestva õppe programmi partneri surma korral on seadusjärgsetel pärijatel õigus saada kapitali sissemakse + osa kogunenud kasumist, kui see on olemas. Juriidilistest pärijatest ei saa osanikke.

Lahustumine

Kokkuleppel, vastastikusel nõusolekul, maksejõuetuse korral, teatavates olukordades ja ettevõtte korral kohtu korraldusega.

Kuid ettevõtete ja elukestva õppe programmi jaoks vabatahtlikult või riikliku äriühinguõiguse kohtu korraldusel.

Huvide ülekantavus

Partner saab oma huvid üle anda partnerluslepingu alusel, samal ajal kui ettevõttes saab liige oma huvid vabalt üle anda ja partner saab oma huvid üle kanda elukestva õppe programmi alusel.

Sissepääs partneriks / liikmeks

Isikut võib partnerina lubada partnerluslepingu kohaselt

Isik võib liikmeks saada, ostes ettevõtte aktsiaid.

Isikut võib elukestva õppe programmi kohaselt partneriks lubada.

Lõpetamine partneri / liikmena

Isik võib lõpetada partneriks olemise vastavalt kindlale lepingule, kuid liige / aktsionär võib lõpetada liikmeks olemise, müües oma aktsiaid. Isik võib elukaaslase elukaaslaseks olemise lõpetada või kui seda ei tehta, teatades sellest elukestvale õppele 30 päeva ette.

Juhtimispersonali nõue igapäevaseks haldamiseks

Juhtimisnõudeid pole; personal, partnerid ise haldavad äri

Direktorid nimetatakse ametisse liikmete nimel äri- ja muude seaduses sätestatud nõuete täitmiseks.

Määratud partnerid vastutavad igapäevase äritegevuse ja muude seaduses sätestatud nõuete täitmise eest.

Kohustuslikud koosolekud

Ühingu koosoleku pidamist ühingutes ei sätestata, kuid juhatuse koosolekud ja üldkoosolekud peavad toimuma sobival ajal.

Elukestva õppe programmides ei ole ette nähtud ühtegi koosolekut.

Protokollide pidamine

Firmas pole ühtegi minutit mõistet

Ettevõtte direktorite / aktsionäride koosoleku toimingud tuleb protokollida.

Elukestva õppe programm võib partnerite / määratud partnerite koosolekute protokollimise otsustada

Hääleõigus

See sõltub äriühingute partnerluslepingust, kuid ettevõtete puhul otsustatakse hääleõigus liikmete aktsiate arvu järgi.

Hääletusõigus otsustatakse elukestva õppe programmi tingimuste kohaselt.

Juhtkonna personali tasustamine igapäevase halduse eest

Firma saab maksta oma partneritele töötasu, ettevõte võib maksta direktoritele töötasu vastavalt seadusele, tasustamine partnerile sõltub elukestva õppe lepingust.

Lepingud partneritega / direktor

Partnerid võivad vabalt ükskõik millist lepingut sõlmida.

Piirangud pardal seoses konkreetsete lepingutega, mille puhul direktorid on ettevõtete puhul huvitatud.

Partneritel on õigus elukestva õppe programmis vabalt ükskõik millist lepingut sõlmida.

Kompromiss / kokkulepped / ühinemine / ühinemine

Partnerlussuhe ei tohi ühineda teiste ühingutega ega sõlmida kompromisse või kokkuleppeid võlausaldajate või partneritega.

Ettevõtted võivad sõlmida kompromissi / kokkuleppeid / ühinemist / ühinemist.

Elukestva õppe programmid võivad sõlmida kompromissi / kokkuleppeid / ühinemist / ühinemist.

Rõhumine ja halb juhtimine

Mis tahes partneri rõhumise või partnerluse halva juhtimise korral õiguskaitsevahendeid ei ole

Ettevõtete jaoks on olemas sätted, mis käsitlevad õiguskaitsevahendeid rõhumise ja halva juhtimise vastu.

Puuduvad sätted hüvitamise kohta elukestva õppe programmi rõhumise ja halva juhtimise korral.

Krediidivõime organisatsioon

Ettevõtte krediidivõime sõltub partnerite heast tahtest ja krediidivõimest

Erinevate seaduste kohaste rangete nõuete ja avalikustamiste tõttu on ettevõtetel kõrge krediidivõime.

Range õigusliku raamistiku tõttu, kuid vähem kui ettevõte, saab partnerlusest suhteliselt kõrgemat krediidivõimet.

Pilli puhumine

1932. aasta partnerlusseaduses sellist sätet ei ole

1956. aasta äriühingute seaduses sellist sätet ei ole.

On ette nähtud töötajate ja partnerite kaitse, pakkudes uurimise ajal kasulikku teavet või mõnes partneris või ettevõttes süüdi mõistdes.

Miinused -

Registreerimine

Registreering on seltsinguühingutes vabatahtlik, kuid osaühingu puhul on vajalik registreerimine ROC registripidajal ja LLP jaoks registreerimine LLP registripidajal.

Asutamiskulud

Asutamiskulud on partnerlusettevõtete jaoks tühised. Kui osaühingu asutamisel on kohustuslik minimaalne tasu 6 000 Rs / - ja aktsiaseltsi asutamisel minimaalne kohustuslik tasu on Rs. 19 000 / - ja LLP-des on asutamiskulud seadusega ette nähtud tasud, mis on suhteliselt madalamad kui ettevõtte asutamise kulud.

Asutamise formaalsused

Seltsingühingu registreerimise korral täidetakse äriühingute registripidajaga koos nõutavate esitamistasudega ettevõtteühingu registripidajaga täidetud partnerlusleping ja aktsiaseltsid ning aktsiaseltside puhul täidetakse mitmesugused põhikirjajärgsed vormid äriühingute registripidajaga ettenähtud tasud ja LLP liiga erinevate vormide puhul täidetakse LLP registripidaja ettenähtud tasudega.

Direktori identifitseerimisnumber / määratud partneri identifitseerimisnumber (DIN / DPIN)

Partnerid ei pea saama seltsingühingus isikukoodi, samas peab igal direktoril enne ettevõtte direktoriks nimetamist olema direktori tunnuskood. Kõigil määratud partneritel peab enne määratud partneriks määramist olema ka DPIN. LLP.

Digitaalne allkiri

Digitaalallkirja saamist ei nõuta firmalt, kuid ettevõtte jaoks, kuna e-vorme täidetakse elektrooniliselt, peaks vähemalt ühel direktoril olema digitaalallkiri ja LLP-l, kuna vormid täidetakse elektrooniliselt, vähemalt ühel määratud partneril peaksid olema digitaalallkirjad.

Kohustusliku registri pidamine

Raamatupidamisarvestuse pidamine on kohustuslik maksuseadustena, kui ettevõtteid ja ettevõtteid, kes peavad raamatupidamisarvestust, kohustuslikke registreid, protokolle jne.

Ja LLP-na, mis on vajalik raamatupidamisarvestuse pidamiseks.

Aastane esitamine

Ettevõtte registripidajale ei ole vaja tagastada

Iga-aastane finantsaruanne ja aastaaruanne tuleb esitada ettevõtete registripidajale.

Aastaaruanne ning maksevõime ja aastaaruanne tuleb igal aastal esitada ettevõtete registripidajale.

Raamatupidamiskontroll

Seltsingühingutel nõutakse ainult nende raamatupidamisarvestuse maksurevisjoni vastavalt tulumaksuseaduse sätetele

Ettevõtted peavad oma raamatupidamise aastaaruannet auditeerima igal aastal vastavalt 1956. aasta äriühinguseadusele,

Kõik elukestva õppe programmid, välja arvatud need, mille käive on väiksem kui Rs.40 Lacs või Rs.25 Lacs-sissemaksed mis tahes majandusaastal, peavad oma raamatupidamise aastaaruannet auditeerima vastavalt 2008. aasta LLP-seaduse sätetele.

Raamatupidamisstandardite kohaldatavus.

Raamatupidamisstandardeid ei kohaldata

Ettevõtted peavad kohustuslikult järgima raamatupidamisstandardeid

Elukestva õppe programmi jaoks pole raamatupidamisstandardite kohaldamiseks vajalikke eeskirju veel välja antud.

Nii et põhimõtteliselt on osaühingu ja elukestva õppe juhtimine ettevõttega võrreldes suhteliselt karmim, kuid toob endaga kaasa palju eeliseid, nagu näiteks liikmete arv ja meelitab juurde rohkem investeeringuid ning kui keegi suhtub ettevõttesse tõsiselt ja ei katseta siis eraviisiliselt Aktsiaselts ja LLP on suhteliselt paremad kui ühingud.

Kui soovite mõelda kogenud juristilt (ja raamatupidajalt) tasuta nõuannete saamiseks, saate vaadata Wazzeeri kassat.

#WazzeerKACounsel

** Mis tahes juriidilise ja raamatupidamisabi korral aitame teid hea meelega, rääkigem

PS: Wazzeer armastab ettevõtjaid #GoGetIt


Vastus 2:

Indias tegutsevat ühingut reguleerib 1932. aasta partnerlusseadus. Partnerluse määratlus vastavalt 1932. aasta partnerlusseaduse 4. jaole on: „Partnerlus on leping kahe või enama isiku vahel, kes on nõustunud kasumi või kahjumiga ettevõtte äritegevusest. kõik või mõni neist mõjub kõigile. ” Partnerlusfirma on üks populaarsemaid äriliike Indias. Seltsingufirma registreerimine on lihtsam võrreldes teiste äriliikidega, nagu osaühing, LLP või One Person Company. Kuid seltsingul on vähe puudusi ja seetõttu muudavad inimesed oma ühinguid ümber osaühinguks või piiratud vastutusega ühinguks (LLP).

Selles artiklis käsitleme partnerlusettevõtte silmapaistvamaid omadusi ning selle eeliseid ja puudusi.

Partnerluse tunnused

Partnerlusühingu asutamine on suhteliselt lihtsam kui osaühingu või piiratud vastutusega äriühingu asutamine. Kui kaks või enam inimest soovivad ettevõtlust alustada, otsustavad nad partnerluse tingimused ja piiravad neid kirjutamisega. Partnerlussuhteid reguleerib 1932. aasta partnerlusseadus. Partnerite vahelist partnerlusühingu asutamise lepingut nimetatakse partnerluslepinguks. Kui partnerlusleping on vormistatud, loetakse partnerlus algavaks. Ühinguühingu registreerimine pole kohustuslik. Isegi registreerimata partnerlusettevõte võib oma äri seaduslikult tegutseda. Kuid alati on soovitatav registreerida seltsingufirma. Registreerimata partnerlusettevõttel on mõned puudused, mis on:

  1. Registreerimata ühinguühingu partner ei saa esitada ühingu või partnerite vastu hagi lepingust tulenevate õiguste või partnerlusseadusest tulenevate õiguste jõustamiseks. Registreerimata ühinguühing ei saa kolmandatest isikutest hagi esitada lepingust tulenevate õiguste jõustamiseks. Registreerimata ühinguühing ei saa nõuda kolmandalt isikult võlgnetava summa tasaarvestamist.

Registreerimata ühinguühing saab end igal ajal registreerida, kui see polnud asutamise ajal registreeritud. Seltsingühingusse saab registreeruda, esitades ettenähtud vormis registreerimistaotluse koos dokumentidega, nagu tõestatud koopiaühingu dokumendist, ja tasudes registreerimistasud.

Partnerlusfirma eelised

Seltsingufirmat on lihtsam asutada kui osaühingut või piiratud vastutusega ühingut. Ka seltsinguühingu registreerimine pole kohustuslik. 1932. aasta ühinguõigusega ei ole seotud iga-aastaseid nõuetele vastavusi. Erinevalt osaühingutest ja piiratud vastutusega ühingutest ei pea ühinguühingud aastaaruannet esitama. 1932. aasta partnerlusseaduses ei ole kohustuslikku auditeerimise nõuet. Auditit nõutakse ainult siis, kui tulumaksuseadus seda nõuab.

Partnerlusühingu puudused

Kuigi seltsingufirmat on lihtsam asutada ja iga-aastaseid reegleid peaaegu pole, on sellel vähe puudusi, mida tuleks enne partnerlusühingu asutamist arvestada.

  • Partnerlusühing ei ole eraldiseisev juriidiline isikPartneritele ei laiene piiratud vastutus. Kõik partnerid vastutavad ühingu võlgade eest solidaarselt. See tähendab, et kui üks partner ei suuda makse tasuda, saab selle teistelt partneritelt tagasi nõuda. Partnerlusettevõte ei ole eraldiseisev juriidiline isik ja seega ei saa ta alalise pärimise eeliseid.

Kas arvate, et partnerlusfirma on teie jaoks sobiv tüüp? Partnerlusfirma registreerimiseks klõpsake siin või helistage meile telefonil 022 6562 6270/6280 või kirjutage meile e-posti aadressil [email protected]

- Lisateave aadressil: Kas Partnership Firm on minu jaoks sobiv äriettevõte?


Vastus 3:

Indias tegutsevat ühingut reguleerib 1932. aasta partnerlusseadus. Partnerluse määratlus vastavalt 1932. aasta partnerlusseaduse 4. jaole on: „Partnerlus on leping kahe või enama isiku vahel, kes on nõustunud kasumi või kahjumiga ettevõtte äritegevusest. kõik või mõni neist mõjub kõigile. ” Partnerlusfirma on üks populaarsemaid äriliike Indias. Seltsingufirma registreerimine on lihtsam võrreldes teiste äriliikidega, nagu osaühing, LLP või One Person Company. Kuid seltsingul on vähe puudusi ja seetõttu muudavad inimesed oma ühinguid ümber osaühinguks või piiratud vastutusega ühinguks (LLP).

Selles artiklis käsitleme partnerlusettevõtte silmapaistvamaid omadusi ning selle eeliseid ja puudusi.

Partnerluse tunnused

Partnerlusühingu asutamine on suhteliselt lihtsam kui osaühingu või piiratud vastutusega äriühingu asutamine. Kui kaks või enam inimest soovivad ettevõtlust alustada, otsustavad nad partnerluse tingimused ja piiravad neid kirjutamisega. Partnerlussuhteid reguleerib 1932. aasta partnerlusseadus. Partnerite vahelist partnerlusühingu asutamise lepingut nimetatakse partnerluslepinguks. Kui partnerlusleping on vormistatud, loetakse partnerlus algavaks. Ühinguühingu registreerimine pole kohustuslik. Isegi registreerimata partnerlusettevõte võib oma äri seaduslikult tegutseda. Kuid alati on soovitatav registreerida seltsingufirma. Registreerimata partnerlusettevõttel on mõned puudused, mis on:

  1. Registreerimata ühinguühingu partner ei saa esitada ühingu või partnerite vastu hagi lepingust tulenevate õiguste või partnerlusseadusest tulenevate õiguste jõustamiseks. Registreerimata ühinguühing ei saa kolmandatest isikutest hagi esitada lepingust tulenevate õiguste jõustamiseks. Registreerimata ühinguühing ei saa nõuda kolmandalt isikult võlgnetava summa tasaarvestamist.

Registreerimata ühinguühing saab end igal ajal registreerida, kui see polnud asutamise ajal registreeritud. Seltsingühingusse saab registreeruda, esitades ettenähtud vormis registreerimistaotluse koos dokumentidega, nagu tõestatud koopiaühingu dokumendist, ja tasudes registreerimistasud.

Partnerlusfirma eelised

Seltsingufirmat on lihtsam asutada kui osaühingut või piiratud vastutusega ühingut. Ka seltsinguühingu registreerimine pole kohustuslik. 1932. aasta ühinguõigusega ei ole seotud iga-aastaseid nõuetele vastavusi. Erinevalt osaühingutest ja piiratud vastutusega ühingutest ei pea ühinguühingud aastaaruannet esitama. 1932. aasta partnerlusseaduses ei ole kohustuslikku auditeerimise nõuet. Auditit nõutakse ainult siis, kui tulumaksuseadus seda nõuab.

Partnerlusühingu puudused

Kuigi seltsingufirmat on lihtsam asutada ja iga-aastaseid reegleid peaaegu pole, on sellel vähe puudusi, mida tuleks enne partnerlusühingu asutamist arvestada.

  • Partnerlusühing ei ole eraldiseisev juriidiline isikPartneritele ei laiene piiratud vastutus. Kõik partnerid vastutavad ühingu võlgade eest solidaarselt. See tähendab, et kui üks partner ei suuda makse tasuda, saab selle teistelt partneritelt tagasi nõuda. Partnerlusettevõte ei ole eraldiseisev juriidiline isik ja seega ei saa ta alalise pärimise eeliseid.

Kas arvate, et partnerlusfirma on teie jaoks sobiv tüüp? Partnerlusfirma registreerimiseks klõpsake siin või helistage meile telefonil 022 6562 6270/6280 või kirjutage meile e-posti aadressil [email protected]

- Lisateave aadressil: Kas Partnership Firm on minu jaoks sobiv äriettevõte?